Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden webshop WELOQ.nl onderdeel van Damitrade B.V.

Versie  21-04-2020

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Aanbiedingen
Artikel 3. Overeenkomsten
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. (Af)levering
Artikel 6. Transport
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8. Garantie
Artikel 9. Herroepingsrecht / Retourneren
Artikel 10. Kosten in geval van herroeping
Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12. Niet- toerekenbare niet-nakoming
Artikel 13. Aansprakelijkheid
Artikel 14. Vrijwaring
Artikel 15. Betaling
Artikel 16. Technische gegevens, Gewichten, Maten en Afbeeldingen
Artikel 17. Klachtenregeling
Artikel 18. Garantiebepalingen
Artikel 19. Toepasselijk recht

Artikel 1. Toepasselijkheid

A.   Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub 1 en sub 2, sub 1 van toepassing is ten aanzien vaneen natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en sub 2 op overige wederpartijen.
B.   Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke afnemer bij Damitrade B.V. plaatst op de volgende webshop sites WELOQ.nl, , en nog nader te noemen webshop sites.
C.   Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld welke een bestelling plaatst bij Webshop WELOQ.nl.
D.   Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons  door schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
E.   Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
F.    Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
G.   Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
H.   Webshop WELOQ.nl behoud zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
I.   Bij een bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze en de algemene voorwaarden van Damitrade B.V..

Artikel 2. Aanbiedingen
      Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3..Overeenkomsten

A.   Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijk aanvaarding/bevestiging van een opdracht onzerzijds dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering van de verzending van de opdracht een begin is gemaakt.
B.   Na het plaatsen van een bestelling gaat Webshop WELOQ.nl ervan uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan.
C.   Webshop WELOQ.nl behoud zich het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
D.   Na betaling van de bestelling bij de Webshop WELOQ.nl ontvangt afnemer een bevestigingsmail/factuur wat geld als de inhoud van de overeenkomst.
E.   Bij schriftelijke bevestiging van een order door ons geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen

A.   De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren, welke zich na het verstrijken van een periode van 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door te berekenen.
B.   Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Prijzen worden altijd inclusief BTW in rekening gebracht, die prijs exclusief wordt op de webshop en op nota wel vermeldt. Prijzen zijn per stuk, per meter, per set, per lengte of per rol. Dit wordt aangegeven per categorie. Al onze prijzen op de WELOQ.nl webpagina’s zijn onder voorbehoud in verband met prijsveranderingen. Als er een prijsverandering optreed wordt dat aangepast op de website. In geen van de genoemde prijzen zijn de transportkosten opgenomen. Deze staan apart vermeldt op het bestelformulier en worden weergegeven op de home page van WELOQ.nl bij bezorg en verzendkosten.
C.   Bij levering op de eilanden of in België wijken de transportkosten niet af. Alleen kan de levertijd afwijken.
D.   De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien. In geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
E.   Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
F.    De prijs is inclusief 21% BTW omzetbelasting en dient vooraf te worden betaald via de Bank als via de webshop of via mail een order is afgesloten, waarna een bevestiging van de opdracht tot levering middels e-mail plaatsvindt.
      (Via mail kunnen grote maatwerk orders worden aangevraagd, de verwerking en betaling hiervan gaat buiten de webshop om.)
G.   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - zetfouten (ook op de webshop) is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5. (Af)levering

A.   Wij zijn gehouden de Overeengekomen (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch voor de (af)levering van zaken, die niet binnen de overeengekomen termijn zijn (af)geleverd, hebben wij het recht op de naleveringstermijn van 14 dagen, ingaande daags nadat wij van de wederpartij een schriftelijke aanmaning tot (af)levering hebben ontvangen.
B.   De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
C.   Bezorgkosten voor alle bestellingen die bezorgd worden met een pakketdienst zijn de bezorg/verzendkosten vermeldt op de webshop als je hebt gekozen voor het winkelwagentje / bestelformulier en worden weergegeven op de home page van WELOQ.nl bij Leveringsvoorwaarden.
D.   De koper wordt geacht thuis te zijn als wordt geleverd. Als dat niet het geval is worden de kosten bij de koper inrekening gebracht.
E.   De koper dient bij aflevering van de bestelling de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.
F.    Alle zendingen worden door Webshop WELOQ.nl verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending wordt door Damitrade B.V. gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

G.   Spoedleveringen.
H.   Spoed leveringen zijn mogelijk maar kunnen niet via de webshop worden afgehandeld.
I.    Klant geeft per [email protected]l mail aan dat hij een spoedlevering wil en welke artikelen hij geleverd wil hebben. Via mail krijgt hij dan een prijsopgaaf en als klant deze ondertekend retour mailt en het geld per Bank heeft overgemaakt wordt direct uitgeleverd en wat per e-mail wordt bevestigd. In geval van spoed zijn de bezorgkosten hoger en dat is in de overeenkomst naar de klant ook aangegeven.
J.    (Af)levering geschiedt alléén via postorder bedrijf of via onze vervoerder. Webshop WELOQ.nl werkt niet met een afhaaladres.
K.   Wij leveren alle bestelde artikelen in één keer af en niet in gedeelten. Dat betekent dat geleverd wordt als het laatste artikel ook geleverd kan worden door ons verzendhuis.
L.    Annulering van de levering bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de omstandigheden.
M.   Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons naar onze afnemer niet tot enige vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding van de transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welk op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.

Artikel 6. Transport

A.    De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt door ons als goed huisvader/ koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. 
B.    Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending dient aan de klantenservice kenbaar te worden gemaakt en worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard eveneens de meer kosten daarvan te zullen dragen.
C.    Klantenservices Webshop WELOQ.nl zal dit middels e-mail bevestigen wat de meerkosten zijn aan de wederpartij. Dit hogere bedrag dient vooraf te zijn overgemaakt op de bankrekening van de webshop voordat wordt uitgeleverd. Dit vindt zijn oorzaak dat het hogere bedrag kan niet via de webshop worden afgehandeld.
D.    De vervoerskosten voor alle bestellingen die bezorgd worden met een pakketdienst zijn de bezorg/verzendkosten vermeldt op de webshop als je hebt gekozen voor het winkelwagentje / bestelformulier en worden weergegeven onderaan de home page van WELOQ.nl bij Bestellen.
E.    De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien Franco levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoer- adressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.
F.    De door ons te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van deze derden, hebben verlaten.
G.   Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer product weer beschikbaar is en dat dan de gehele zending wordt uitgeleverd. We leveren niet gedeeltelijk uit.
H.   Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.
I.    De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te controleren.
J.    Reclames moeten binnen 14 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de afnemer bij ons worden ingediend. Reclames welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Zie verder Artikel 8 Reclames.
K.   Annulering van de levering bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de omstandigheden.
L.    Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons naar onze afnemer niet tot enige vergoeding van schade, door hem of door derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onze afnemer daardoor enig recht tot ontbinding van de transactie of op het niet nakomen van enige verplichting, welk op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

A.   Wij blijven eigenaar van alle door ons verkochte zaken totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen uit alle met haar gesloten overeenkomsten, heeft voldaan.

Artikel 8. Garantie

A.   Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Webshop WELOQ.nl voor retournering van het betreffende artikel.
B.   Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor WELOQ.nl mits gebruik wordt gemaakt van het antwoordnummer en dat WELOQ.nl eigenaar persoonlijk doorgeeft aan klant.
C.   Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
       1.     Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
       2.     Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
       3.     Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
       4.     Bij de inzending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.  
       5.     Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Damitrade B.V., zijn voor risico van de koper.
       6.     Bij het retourneren i.v.m. garantie op het artikel komen de heen en terugstuur kosten voor rekening van de verkoper. Stuurt klant artikel terug i.v.m. herroepingsrecht dan komen de verzendkosten terug voor rekening koper en heen voor rekening van de verkoper.
       7.     Wil klant volledig afzien van het artikel kan hij zich beroepen op het herroepingsrecht en zijn de terugstuur kosten voor rekening van de klant en naar de klant toezenden van het artikel voor rekening van de verkoper.

Artikel 9. Herroepingsrecht / Retourneren

1.    U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
2.    U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
3.    Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via e-mail door de factuur (streep door wat niet wordt retour gezonden) te mailen naar [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Het retouradres van WELOQ.nl is:

WELOQ.nl
Nijverheidsweg 5
4041CK  Kesteren

Artikel 10. Kosten in geval van herroeping

1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht is het retourneren GRATIS en komen de kosten van terugzending voor zijn rekening van WELOQ.nl.
2.   Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de  verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.
3.   De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar ons worden toegestuurd. Indien onvoldoende gefrankeerd wordt het bedrag in mindering gebracht op het tegoed.
4.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer het verschuldigde orderbedrag inclusief de retourverzendkosten binnen 4 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
5.   Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingsrecht
      De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

   a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
   b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   d. de retourartikelen dienen, indien redelijkerwijs mogelijk, onbeschadigd en in originele verpakking geretourneerd te worden;
   e. indien een verpakking beschadigd of aangebroken is, kan WELOQ.nl een bedrag in mindering brengen op de restitutie;
   f.  aangebroken en/of reeds gebruikte verbruiksartikelen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daardoor niet retour genomen worden.

Artikel 12. Niet- toerekenbare niet-nakoming

A.   Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
B.   Onder ‘niet-toerekenbare niet-nakoming’ wordt in ieder geval begrepen: Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel,  transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen  bij ons c.q. bij onze leveranciers, Onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
C.   Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.
D.   Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheden die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie (af)geleverd had moeten zijn.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

A.    Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons (af)geleverde.
B.    Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
C.    Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
D.    Onze aansprakelijkheid voor de geleverde artikelen is beperkt tot de garantie verplichtingen die de fabrikant hanteert.
E.     Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of door derden mocht ontstaan, hoe ook genaamd en door welke oorzaak het ook is ontstaan.
F.     Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies; schade direct en indirect wat voorkomt uit de inhoud van de door ons verstrekte adviezen en voorstellen.
G.    WELOQ.nl aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien de levertijd meer gaat belopen dan 1 week. Wij zijn dan bevoegd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. 

Artikel 14. Vrijwaring

De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor wij door derden mochten worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door ons.

Artikel 15. Betaling:

Tenzij schriftelijke anders overeengekomen, dient betaling d.m.v. een storting op bankrekeningnummer WELOQ.nl vooraf te geschieden voordat artikel(en) word(t)en uitgeleverd.

Artikel 16. Technische gegevens, Gewichten, Maten en Afbeeldingen.

A.    De op onze website(s) en op reclamemateriaal vermelde gewichten; maten; technische gegevens en de weergegeven afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend en kunnen geen rechten worden verleend.
B.    Indien door WELOQ.nl een schriftelijk een garantie wordt verstrekt per e-mail wordt op het hierboven geschreven regel een uitzondering gemaakt.
C.    WELOQ.nl houdt de auteursrechten op de Websites die zij exploiteren en op de publicaties die zij doen op dit gebied. Men moet hierbij denken aan afbeeldingen, beschrijving van de artikelen, tekeningen, schema’s en ontwerpen.
D.    De toestemming van WELOQ.nl is vereist en mogen onze publicaties en hun inhoud  in geen enkele vorm, noch geheel, noch gedeeltelijk ter beschikking worden gesteld aan derden of op websites gepubliceerd worden.

Artikel 17. Klachtenregeling

A.   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
B.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
C.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
D.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
E.    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer via e-mail [email protected] . Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
F.    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
G.   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 18.  Garantiebepalingen.

A.   Garantie wordt alléén verleend door de fabrikant, niet door WELOQ.nl.
B.   WELOQ.nl functioneert als tussen persoon tussen koper en fabrikant.
C.   Garantie wordt alléén verleend op eventuele fabricagefouten en/of defecten in het normale gebruik en in overeenstemming met hun gebruikelijke bestemming.
D.   Is het te wijten is aan beschadiging en/of slijtage en/of verkeerd handelen en/of onjuist gebruik dan is garantie uitgesloten. Ook zal de afnemer pas recht op kunnen doen gelden als hij zijn verplichtingen tegen WELOQ.nl heeft voldaan.
E.    Bovenstaande gaat alleen op als niet door anderen met het artikel is gewerkt of getracht is het artikel te repareren.
F.    Garantie wordt alleen verleend door de fabrikant, niet door WELOQ.nl. Wel functioneert WELOQ.nl als tussen persoon tussen koper en fabrikant.
G.   Binnen de gestelde garantietermijn dient het ordernummer als garantienummer te worden gehanteerd wat op de factuur staat vermeld. Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk te worden opgestuurd. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
H.   In de zending dienen een omschrijving van het probleem, factuurnummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
I.    Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar WELOQ.nl, zijn voor risico van de koper.

Artikel 19. Toepasselijk recht

       Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.