Weloq® garantie

Weloq® is onderdeel van Webshopstunter BV

Artikel 11. Garantie:

 1. Bij een beroep op voormelde garantie is de koper verplicht zijn claim kenbaar te maken aan WebshopStunter BV voor retournering van het betreffende artikel. Kosten van het retour zenden zijn voor rekening voor WebshopStunter BV mits gebruik wordt gemaakt van het antwoordnummer dat door WebshopStunter BV eigenaar persoonlijk wordt verleend.
 2. Bij een beroep op de garantie gelden de volgende voorwaarden:
 3. Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
 4. Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
 5. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
 6. Bij de inzending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
 7. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar WebshopStunter BV, zijn voor risico van de koper.
 8. Bij het retourneren i.v.m. garantie op het artikel komen de heen en terugstuur kosten voor rekening van de verkoper. Stuurt klant artikel terug i.v.m. herroepingsrecht dan komen de verzendkosten terug voor rekening koper en heen voor rekening van de verkoper.
 9. Wil klant volledig afzien van het artikel kan hij zich beroepen op het herroepingsrecht en zijn de terugstuur kosten voor rekening van de klant en naar de klant toezenden van het artikel voor rekening van de verkoper.

 

Artikel 13: Garantiebepalingen

 1.   Garantie wordt alléén verleend door de fabrikant, niet door WebshopStunter BV.
 2. WebshopStunter BV functioneert als tussen persoon tussen koper en fabrikant.
 3. Garantie wordt alléén verleend op eventuele fabricagefouten en/of defecten in het normale gebruik en in overeenstemming met hun gebruikelijke bestemming.
 4. Is het te wijten is aan beschadiging en/of slijtage en/of verkeerd handelen en/of onjuist gebruik dan is garantie uitgesloten. Ook zal de afnemer pas recht op kunnen doen gelden als hij zijn verplichtingen tegen WebshopStunter BV heeft voldaan.
 5. Bovenstaande gaat alleen op als niet door anderen met het artikel is gewerkt of getracht is het artikel te repareren.
 6. Garantie wordt alleen verleend door de fabrikant, niet door WebshopStunter BV. Wel functioneert WebshopStunter BV als tussen persoon tussen koper en fabrikant.
 7.   Binnen de gestelde garantietermijn dient het ordernummer als garantienummer te worden gehanteerd wat op de factuur staat vermeld. Het betreffende artikel dient zo spoedig mogelijk te worden opgestuurd. Het artikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
 8. In de zending dienen een omschrijving van het probleem, factuurnummer, de gegevens van de koper en kopie van de factuur bijgesloten te worden.
 9.     Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar WebshopStunter BV, zijn voor risico van de koper.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid:

 1. Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons (af)geleverde.
 2. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
 3.  Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
 4. Onze aansprakelijkheid voor de geleverde artikelen is beperkt tot de garantie verplichtingen die de fabrikant hanteert.
 5. Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of door derden mocht ontstaan, hoe ook genaamd en door welke oorzaak het ook is ontstaan.
 6. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies; schade direct en indirect wat voorkomt uit de inhoud van de door ons verstrekte adviezen en voorstellen.
 7.  WebshopStunter BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien de levertijd meer gaat belopen dan 1 week. Wij zijn dan bevoegd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.